Tata, Jerzy Ficowski
Anna Ficowska – Teodorowicz opowiada o swoim Tacie, wybitnym artyście Jerzym Ficowskim, o
jego poezji, twórczości dla dzieci, romskich przyjaźniach, życiu codziennym i cygańskich wozach.

Dad, Jerzy Ficowski
Anna Ficowska – Teodorowicz talks about her father, an outstanding artist Jerzy Ficowski,
about his poetry, literature for children, Roma friendships, everyday life and Gypsy caravan.